DRENAS: Thirret Komiteti për Politikë dhe Financa

0

Në bazë të nenit 52 të Ligjit nr.03/L-40 për vetëqeverisje Lokalë ,nenit 42 pika 42.2 të Statutit të Komunës së Drenasit, nenit 12 pika 12.2 dhe nenit 21 pika 21.2 të Rregullorës së punës të Kuvendit, Kryesuesi i Kuvendit të Komunes të Drenasit për dt: 20.02.2018 ( dite e marte) duke filluar në ora 10:00në sallen e bordit të drejtorëve-në objektin e ri të Komunës:

THËRRET
Mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa

Mbledhja do të ketë këtë :

Rend dite:

1. Plani vjetor i punës për vitin 2018 i Kuvendit të Komunës

2. Plani i veprimit për transparence për vitinin 2018

3. Propozim vendim për shpalljen e interesit të përgjithëshem të rruges “Gani Elshani” dhe “Islam Kastrati” që jane prone e Hekurudhave të Kosovës për shpronësim

4. Propozim i draft rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

5. Propozim ndryshimi i Statutit të Komunës së Drenasit

6. Propozim vendim për formimin e komisionit vlersuës për dhenien në shfrytzimin e prones se palujteshme

7. Propozim vendimi për kthimin e pronës komunale në zonen kadastrale ne Sankovc, të cilat i ka pasur në shfrytëzim kompania “KODRA shpk” në Komoran

8. Plani i Integritetit 2018-2020

Share.

About Author